เรามีด้ายชนิดต่างๆ สำหรับการตัดเย็บ อาทิเช่น ด้ายฟูน้อย ด้ายฟูมาก ด้ายโพ้ง ด้ายเย็บเบอร์ 180, 60, 20/3, 30/3 และอื่นๆ

 

ด้ายเบอร์ 60
 
ด้ายเบอร์ 180
 
ด้ายขนาดต่างๆ 
 
 

บริษัท โทริ (ไทยแลนด์) จำกัด 242/4-5 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
Tel : 0-2438-4056, 0-2861-4367-8, Fax: 02-4107411, Email :tori-thailand@hotmail.com